KLAUZULA RODO

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest S7HEALTH Sp. z o. o., z którym można się skontaktować:
• telefonicznie – 71 342 88 41;
• pisemnie – info@s7health.pl;
• osobiście lub pisemnie – 56-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 20D.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Związku z przetwarzaniem danych osobowych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.pl.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie dane osobowe są przetwarzane na podstawie oświadczenia woli osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą i która kontaktuję się za pomocą dostępnych środków komunikacji.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być pobierane tylko od osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą, chyba, że inaczejwynika z przepisów prawa lub osoba fizyczna, która się kontaktuję dysponuję stosownym pełnomocnictwem lub innym uprawnieniem.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania jednostki oraz pracownicy tej jednostki w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych i służbowych.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia każdej indywidualnej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów lub oświadczenia woli osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą, a następnie będą przechowywane i archiwizowane. Czas archiwizacji w każdej sprawie ustalany będzie indywidualnie w zależności
od faktycznych i uzasadnionych potrzeb prawnych administratora.
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
a. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli na niej opierało się przetwarzanie;
b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
f. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
h. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
i. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.

Z pakietem medycznym S7Health

Zadbaj o zdrowie swoich bliskich.